Hotărârea nr. 54/2014

Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. RIAL S.R.L. Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  54

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind : aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. RIAL S.R.L. Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 19.092/2014, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. RIAL S.R.L. Braşov;

Având în vedere dispoziţiile art. 4, alin. 1, lit. c din O.G. nr. 26/2013, Legea nr.  31/1990, a societăţilor comerciale, Legea nr. 82/1991, a contabilităţii şi Ordinul nr. 2032/2013, privind aprobarea formatului şi structurii BVC precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor S.C. RIAL S.R.L. Braşov  nr. 1 din 27 februarie 2014, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit a, pct. 17 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. RIAL S.R.L. Braşov, în sumă de 5577 mii lei la partea de venituri totale şi 5233 mii lei la partea de cheltuieli totale conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2014, programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare precum şi măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante conform Anexelor 4, 5, 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă Indicatorii de performanţă şi evaluare pentru anul 2014 conform Anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. În luna aprilie 2014, S.C. RIAL S.R.L. Braşov va proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 prin schimbarea structurii veniturilor şi majorarea veniturilor din surse proprii.

 

 Art. 5. Se aprobă demararea de către S.C. RIAL S.R.L. Braşov a procesului de intabulare a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Brasov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.