Hotărârea nr. 539/2014

Prelungirea Contractului de închiriere nr. 483/2011 a locurilor de parcare aferente Pensiunii Curtea Braşoveană, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Curtea Braşoveană S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  539

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: prelungirea Contractului de închiriere nr. 483/2011 a locurilor de parcare  aferente Pensiunii Curtea Braşoveană, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Curtea Braşoveană S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 84.907/2014, prin care se supune aprobării proiectul de hotărâre având ca obiect prelungirea Contractului de închiriere nr. 483/2011 a locurilor de parcare aferente Pensiunii Curtea Braşoveană situată în Braşov, str. Băilor nr. 16, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Curtea Braşoveană S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 24, pct. 11 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin H.G. nr. 955/2004, potrivit căruia locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m. de unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive vor fi atribuite acestora prin închiriere;

Luând în consideraţie şi adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 79521/2014 prin care S.C. Curtea Braşoveană S.R.L. solicită prelungirea Contractului de închiriere nr. 483/2011 a locurilor de parcare aferente Pensiunii Curtea Braşoveană, situată în Braşov, str. Băilor nr. 16, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Curtea Braşoveană S.R.L. în baza H.C.L. nr. 569/2011;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin Act adiţional a Contractului de închiriere nr. 483 din 29.09.2011 a locurilor de parcare aferente Pensiunii Curtea Braşoveană situată în Braşov, str. Băilor nr. 16, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Curtea Braşoveană S.R.L., pe o perioadă de 3 (trei ) ani, conform Anexei nr. 1.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.