Hotărârea nr. 538/2014

Aprobarea cooperării Municipiului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Judeţului Braşov - în vederea organizării şi desfăşurării unor activităţi cu caracter memorialistic.

 

HOTĂRÂREA Nr.  538

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea cooperării Municipiului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Judeţului Braşov - în vederea organizării şi desfăşurării unor activităţi cu caracter memorialistic;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive a Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 85.102/2014, prin care s-a propus cooperarea Municipiului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Judeţului Braşov, în vederea organizării şi desfăşurării unor activităţi cu caracter memorialistic;

Având în vedere solicitarea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Judeţului Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr: 969 din 8.01.2014 precum şi prevederile art. 5, alin. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă cooperarea Municipiului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Judeţului Braşov, în vederea organizării şi desfăşurării unor activităţi cu caracter memorialistic.

 

 

Art. 2. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a sumei de 10.000 lei reprezentând cheltuieli pentru efectuarea unei deplasări a supravieţuitorilor temniţelor comuniste şi a urmaşilor acestora, în scop comemorativ - religios, la unele obiective din ţară, precum şi pentru desfăşurarea unor activităţi specifice în scopul aflării adevăratei istorii recente a crimelor comunismului.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.