Hotărârea nr. 537/2014

Aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXV - a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  537

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXV - a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive a Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 85.019/2014, prin care s-a propus aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXV-a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3 şi art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea la Braşov a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXV-a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.

 

 

              Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al Municipiului Braşov, pentru organizarea evenimentului.

 

 

Art. 3. Se aprobă modelul de contract de asociere ce urmează a se încheia între Municipiul Braşov şi Asociaţia “15 Noiembrie” Braşov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.