Hotărârea nr. 535/2014

Modificarea Convenţiei nr. 3 de Reglementare a Raporturilor Comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco, aprobată prin H.C.L. nr. 426/2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 535

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea Convenţiei nr. 3 de Reglementare a Raporturilor Comerciale între  Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco, aprobată prin H.C.L.  nr. 426/2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 88.562/2014, prin care sa propune modificarea Convenţiei nr. 3 de Reglementare a Raporturilor Comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco, aprobată prin H.C.L. nr. 426/2014, în sensul prorogării termenului final de plată de la 15.10.2014 la 15.11.2014;

Văzând şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L. nr. 29/2014, având ca obiect modificarea Convenţiei nr. 3 de Reglementare a Raporturilor Comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco, în sensul prorogării termenului final de plată de la 15.10.2014 la 15.11.2014;

Având în vedere prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, prevederile Ordinului nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene emis de Ministerul Finanţelor Publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, e, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 4.2. din Convenţia nr. 3 de Reglementare a Raporturilor Comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco, aprobată prin H.C.L.                 nr. 426/2014, în sensul prorogării termenului final de plată de la 15.10.2014 la 15.11.2014.

 

            Art. 2. Se aprobă modificarea art. 4.4. din Convenţia nr. 3 de Reglementare a Raporturilor Comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco, aprobată prin H.C.L. nr. 426/2014, în sensul de modificare a datei de emitere a facturii de discount de la data de 05.10.2014 la data de 20.11.2014.

 

            Art. 3. Celelalte clauze ale Convenţiei nr. 3 de Reglementare a Raporturilor Comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco, rămân nemodificate şi îşi produc efectele.

 

            Art. 4. Părţile contractante vor proceda la încheierea actului adiţional modificator al Convenţiei nr. 3 de Reglementare a Raporturilor Comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, C.E.T. Braşov şi Bepco, conform prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi reprezentanţii S.C. Tetkron S.R.L., CET Braşov şi S.C. Bepco S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 426  din data de  31  iulie   2014

Republicată conform H.C.L. nr. 535 din data de 24 octombrie 2014

 

 

 

Privind: aprobarea încheierii convenţiei de reglementare a raporturilor comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. TETKRON S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 65.365/2014, prin care se arată necesitatea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Brasov a încheierii convenţiei de reglementare a raporturilor comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco;

Văzând şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L. nr. 15 din 31.07.2014, având ca obiect încheierea convenţiei de reglementare a raporturilor comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco;

Având în vedere prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică               nr. 325/2006, prevederile Ordinului nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene emis de Ministerul Finanţelor Publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, e, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea convenţiei de reglementare a raporturilor comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET şi Bepco, conform anexei.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi reprezentanţii S.C. Tetkron S.R.L, CET Braşov şi S.C. Bepco S.R.L vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.