Hotărârea nr. 534/2014

Modificarea H.C.L. nr. 109/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  534

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 109/2013 privind aprobarea Organigramei şi a  Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Grădinii Zoologice Braşov, înregistrate cu nr. 85.969/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 109/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov;

Având la bază prevederile Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale              nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109 din 29 martie 2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Grădinii Zoologice Braşov, în sensul suplimentarii numărului de personal de execuţie după cum urmează:

a) 1 post asistent veterinar, la Compartimentul sanitar-veterinar

b) 2 muncitori calificaţi, la Biroul administrativ

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Grădinii Zoologice Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 29 martie 2013, după cum urmează:

- a) modificarea celor 2 posturi de paznic noapte în muncitori calificaţi, cu atribuţiuni de supraveghere şi ordine

- b) modificare post economist gr. 1 în economist debutant

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 109 din 29 martie 2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 29 martie 2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  109 din data de  29 martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 299/2013; H.C.L. nr. 334/2014 şi conform

H.C.L. nr.  534 din data de 24 octombrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică  Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Grădinii Zoologice Braşov, înregistrate cu nr. 20.850/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov;

Având la bază prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; ale O.U.G. nr. 84/2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Grădinii Zoologice Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Grădinii Zoologice Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.