Hotărârea nr. 533/2014

Completarea H.C.L. nr. 487/2014, privind aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2015 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

 

HOTĂRÂREA Nr.  533

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 487/2014, privind aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2015 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 86.157/2014, prin care s-a propus completarea H.C.L. nr. 487/2014, privind aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2015 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale art. 2 şi art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 138 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, precum şi Ordinul  nr. 1838 din 16.09.2014 al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor vârstnice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 487 din 26.09.2014, privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2015 de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, prin introducerea la capitolul Unităţi de asistenţă socială - Centre de zi, a categoriei de beneficiari - persoanele cu handicap.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 487 din 26.09.2014 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2015 de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială astfel completată va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 487 din data de  26 septembrie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 533 din data de 24 octombrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2015 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 78.548/2014, prin care s-a propus aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2015 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale art. 2 şi art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 138 din Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă liniile prioritare pentru subvenţionarea în anul 2015 de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi oferă servicii sociale populaţiei cu domiciliul în municipiul Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.