Hotărârea nr. 532/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 534 din 29.11.2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro.

HOTĂRÂREA Nr.  532

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 534 din 29.11.2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 86.150/2014, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 534 din 29.11.2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro;

Având în vedere H.C.L. nr. 407 din 30.08.2013 privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro” ca serviciu în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată; Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Ordinul nr. 559/2008 emis de Autoritatea Naţională Pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 534 din 29.11.2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 534 din 29.11.2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   534 din data de  29 noiembrie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 532 din data de 24 octombrie 2014

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 88.047/2013, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro;

Având în vedere H.C.L. nr. 407 din 30.08.2013 privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro” ca serviciu în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale; H.G. nr. 23/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; H.G. nr. 539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003, privind serviciile sociale, actualizată; Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, actualizată; Ordinul nr. 559/2008, emis de Autoritatea Naţională Pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.