Hotărârea nr. 531/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15 din 27.01.2014, privind stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr. 531

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15 din 27.01.2014, privind stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 86.145/2014, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15 din 27.01.2014, privind stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014;

Având în vedere H.C.L. nr. 407/2013 privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro” în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; H.C.L. nr. 535/2013 privind aprobarea nivelului maxim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro; H.C.L. nr. 534/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, modificată, completată şi republicată; Legea 292/2011 a asistenţei sociale; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice; H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; Ordinul nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre, sau de susţinătorii acestora;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 27.01.2014, privind stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014, la suma de 50,17 lei/zi/ beneficiar, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 27.01.2014 privind stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  15  din data de  27 ianuarie  2014

Republicată conform H.C.L. nr.  531 din data de 24 octombrie 2014

 

 

 

 

Privind: stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru  anul 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 5.488/2014, prin care se propune stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor oferite în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014;

Având în vedere H.C.L. nr. 407/2013, privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro” în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; H.C.L. nr. 535/2013, privind aprobarea nivelului maxim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro; H.C.L. nr. 534/2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro; Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale; Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 246/2006, privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice; H.G. nr. 23/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; Ordinul nr. 467/2009, privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre, sau de susţinătorii acestora;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale oferite în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014, la suma de 50,17 lei/zi/beneficiar, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.