Hotărârea nr. 530/2014

Acoperirea din bugetul local a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică S.C. Tetkron S.R.L. la data de 30 iunie 2014.

HOTĂRÂREA Nr.  530

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: acoperirea din bugetul local a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică S.C. Tetkron S.R.L. la data de 30 iunie 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 88.316/2014, prin care s-a propus acoperirea din bugetul local al Municipiului Braşov a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică S.C. Tetkron S.R.L. la data de 30 iunie 2014;

Luând în considerare adresa nr. 3732 din 22.10.2014 a S.C. Tetkron S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 88.236 din 22.10.2014, prin care se solicită acoperirea pierderilor din exploatare înregistrate la data de 30 iunie 2014;

Văzând şi Hotărârea nr. 30 din 24.10.2014 a Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L., prin care s-a aprobat acoperirea pierderilor din exploatare înregistrate la data de 30 iunie 2014;

Ţinând cont de prevederile art. 12, pct. 1 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, art. 26, lit. b din Ordinul nr. 1121/1075 privind aprobarea Schemei de  ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, art. 20, lit. d din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

Având în vedere şi prevederile art. 52 din O.U.G. nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, modificată şi completată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, d, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acoperirea din bugetul local al Municipiului Braşov a pierderilor în sumă de 9.849.903 lei, rezultate din activitatea de exploatare a serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de S.C. Tetkron S.R.L. la data de 30 iunie 2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.