Hotărârea nr. 53/2014

Aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei de către S.C. TETKRON S.R.L. Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.   53

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei de către  S.C. TETKRON S.R.L. Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. „TETKRON” S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 18.535/2014, prin care se motivează şi se propune aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei de  S.C. TETKRON S.R.L. Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică;

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 4 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 69 din 31.08.2011, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006, privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă preţul de 200 lei/Gcal inclusiv TVA, reprezentând preţul local al energiei termice facturate populaţiei de către S.C. „TETKRON” S.R.L. cu aplicare de la data de 01.02.2014.

 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 30.01.2012 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei de S.C. TETKRON S.R.L.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. „TETKRON” S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.