Hotărârea nr. 529/2014

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - octombrie 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  529

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - octombrie 2014 -

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2014, înregistrat sub nr. 88.349 din 22.10.2014;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; O.U.G. nr. 29/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, art. 5, alin. 3 şi 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013; Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă validarea Dispoziţiei de Primar nr. 4254 din 18.09.2014, privind majorarea bugetului local precum şi efectuarea de virări de credite bugetare şi modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor aferente bugetului local şi bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii al Municipiului Braşov;

 

Art. 2. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 688.912 mii lei la partea de venituri şi 729.880 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 460.680 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 460.680 mii lei.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 228.232 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 269.200 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în suma de 44.729,6 mii lei la partea de venituri şi 49.079,6 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

            - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 43.479,6 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 47.829,6 mii lei.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 1.250 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 1.250 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate din bugetul Municipiului Braşov astfel:

Direcţia Fiscală Braşov - anexa nr. 3

Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov - anexa nr. 4

Poliţia Locală Braşov - anexa nr. 5

Direcţia de Tineret şi Sport Braşov - anexa nr. 6  

Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov - anexa nr. 7

Filarmonica Braşov - anexa nr. 8

Opera Braşov - anexa nr. 9

Direcţia de Servicii Sociale Braşov - anexa nr. 10

Direcţia de Servicii Sociale Braşov, inclusiv Căminul pentru Persoane fără Adăpost Braşov - anexa nr. 11

Serviciul Public Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 12

Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov - anexa nr. 13

Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 14

Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân Braşov - anexa nr. 15

Grădiniţele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34 - anexele nr. 16.01. - 16.28.

Şcolile Gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 25, 27, 30 - anexele nr. 17.01 - 17.16.

Colegiul “Emil Racoviţă” Braşov - anexa nr. 18.01.

Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov - anexa nr. 18.02.

Colegiul de Ştiinţe “Grigore Antipa” Braşov - anexa nr. 18.03.

Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov - anexa nr. 18.04.

Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov -anexa nr. 18.05.

Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov - anexa nr. 18.06.

Colegiul Naţional “Aprily Lajos”  Braşov - anexa nr.18.07.

Colegiul Naţional „Dr.Ioan Meşotă Braşov - anexa nr. 18.08.

Colegiul Naţional “Unirea” Braşov - anexa nr. 18.09.

Colegiul Tehnic Maria Băiulescu Braşov - anexa nr.18.10.

Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea„ Braşov- anexa nr. 18.11.

Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov -anexa nr.18.12.

Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov - anexa nr. 18.13.

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - anexa nr. 18.14.

Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov - anexa nr. 18.15.

Liceul cu Program Sportiv Braşov - anexa nr. 18.16.

Liceul de Arte Plastice "Hans Mattis-Teutsch" Braşov - anexa nr. 18.17.

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov - anexa nr. 18.18.

Liceul Teoretic “Johanes Honterus” Braşov - anexa nr. 18.19.

Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr. 18.20.

Şcoala Profesională Germană Kronstadt Braşov - anexa nr. 18.21.

 

Art. 5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 19.01. - 19.04., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii conform anexei nr. 20, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.