Hotărârea nr. 528/2014

Darea în administrare, către S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov, a terenurilor situate în Braşov, str. Timiş Triaj f.n., în vederea construirii de locuinţe.

 

HOTĂRÂREA Nr.  528

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: darea în administrare, către S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov, a terenurilor situate  în Braşov, str. Timiş Triaj f.n., în vederea construirii de locuinţe;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 78.849/2014, privind darea în administrare, către S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov, a terenurilor situate în Braşov,  str. Timiş Triaj f.n., în vederea construirii de locuinţe;

Având în vedere H.C.L. nr. 307/2014 şi H.C.L. nr. 308/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 123 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov, a terenurilor situate în Braşov, str. Timiş Triaj f.n., identificate în C.F. nr. 104465 Braşov, nr. cad. 104465, în suprafaţă de 1966,72 m.p. şi C.F. nr. 104466 Braşov, nr. cad. 104466, în suprafaţă de 1.000 m.p., în vederea construirii de locuinţe.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.