Hotărârea nr. 527/2014

Aprobarea participării a 5 elevi braşoveni şi a unui profesor însoţitor, la Proiectul binaţional şi interdisciplinar româno-german care se va desfăşura la Chemnitz, Germania, în perioada 27.09.2014 - 12.10.2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  527

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea participării a 5 elevi braşoveni şi a unui profesor însoţitor, la  Proiectul binaţional şi interdisciplinar româno-german care se va desfăşura  la Chemnitz, Germania, în perioada 27.09.2014 - 12.10.2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive a Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 79.036 din 23.09.2014, prin care s-a propus spre analiză şi aprobare participarea a 5 elevi braşoveni şi a unui profesor însoţitor la Proiectul binaţional şi interdisciplinar româno-german care se va desfăşura la Chemnitz, Germania, în perioada 27.09.2014 - 12.10.2014 precum şi decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a jumătate din cheltuielile organizatorice, în valoare de 1.000 Euro, reprezentând cheltuieli de cazare şi pensiune completă şi alte cheltuieli;

Având în vedere solicitarea Colegiului Naţional „Dr. I. Meşotă” înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 79.565/2014, solicitarea Colegiului „Emil Racoviţă” înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 79.567/2014 şi solicitarea Grupului Solaris, Germania înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 78.971/ din 3.09.2014;

Văzând şi prevederile art. 105, alin. 2, lit. h din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi art. 5, pct. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea a 5 elevi braşoveni şi a unui profesor însoţitor la Proiectul binaţional şi interdisciplinar româno-german care se va desfăşura la Chemnitz, Germania, în perioada 27.09.2014 - 12.10.2014.

 

 

Art. 2. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a jumătate din cheltuielile organizatorice, în valoare de 1.000 Euro, reprezentând cheltuieli de cazare şi pensiune completă şi alte cheltuieli.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.