Hotărârea nr. 526/2014

Aprobarea încheierii Protocolului de Reglementare a Modului de Dezvoltare a sistemului de termoficare, între Municipiul Braşov, Tetkron S.R.L. şi Bepco S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  526

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea încheierii Protocolului de Reglementare a Modului de Dezvoltare a sistemului de termoficare, între Municipiul Braşov, Tetkron S.R.L. şi Bepco  S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 79.988/2014, prin care se arată necesitatea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Braşov a încheierii Protocolului de Reglementare a Modului de Dezvoltare a sistemului de termoficare, între Municipiul Braşov, Tetkron S.R.L. şi Bepco S.R.L.;

Văzând şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L. nr. 22 din 25.09.2014 având ca obiect încheierea Protocolului de Reglementare a Modului de Dezvoltare a sistemului de termoficare, între Municipiul Braşov, Tetkron S.R.L. şi Bepco S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică                nr. 325/2006, prevederile Ordinului nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene emis de Ministerul Finanţelor Publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, e, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de Reglementare a Modului de Dezvoltare a sistemului de termoficare, între Municipiul Braşov, Tetkron S.R.L. şi Bepco S.R.L.., conform anexei.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi reprezentanţii S.C. Tetkron S.R.L şi S.C. Bepco S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.