Hotărârea nr. 525/2014

Desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă, de pe domeniul public al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  525

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă, de pe domeniul public al Municipiului Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 79.716/2014, prin care s-a propus aprobarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă, de pe domeniul public al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 4 din H.G nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi prevederile Ordinului nr. 1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementare a proiectelor de concesiune de lucrări şi servicii în România;

Văzând şi prevederile O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin 6, lit. a, pct. 11 şi 16 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă, de pe domeniul public al Municipiului Braşov, compusă din reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Braşov după cum urmează:

1. Preşedintele Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

2. Preşedintele Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local

3. Preşedintele Comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Local

sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia.

 

Art. 2. Colectivul de coordonare şi supervizare pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă, de pe domeniul public al Municipiului Braşov se completează cu 8 membri din cadrul executivului Primăriei Municipiului Braşov care vor fi desemnaţi prin dispoziţie de primar.

 

Art. 3. Atribuţiile şi responsabilităţile colectivului de coordonare şi supervizare pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă, de pe domeniul public al Municipiului Braşov sunt cele prevăzute de art. 4, alin. 3, din H.G nr. 71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a celorlalte prevederi legale cu aplicabilitate în materie.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.