Hotărârea nr. 524/2014

Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 din 29 august 2014, privind darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcţii Braşov a imobilului - teren, situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 10 D.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  524

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 din 29 august 2014, privind darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcţii Braşov a   imobilului - teren, situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 10 D;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 78.844/2014, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 din 29 august 2014;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 78.130/2014 a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi Încheierea O.C.P.I. nr. 88940/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 462 din 29 august 2014, privind darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcţii Braşov a imobilului - teren, situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 10 D.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.