Hotărârea nr. 523/2014

Respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. ALTIUS S.R.L. Braşov, împotriva H.C.L. nr. 366/2014, privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 28, către S.C. ALTIUS S.R.L. Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  523

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. ALTIUS S.R.L. Braşov, împotriva H.C.L. nr. 366/2014, privind vânzarea directă a terenului aferent  spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 28, către  S.C. ALTIUS S.R.L. Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 78.029/2014, privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. ALTIUS S.R.L. Braşov, împotriva H.C.L. nr. 366/2014, privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent SAD, situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 28, către S.C. ALTIUS S.R.L. Braşov;

Având în vedere prevederile art. 2, lit. j din Legea Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu completările şi modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. ALTIUS S.R.L. Braşov S.C.M., împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 366 din 11 iulie 2014, privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent SAD situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 28.