Hotărârea nr. 52/2014

Aprobarea preţului local pentru energia termică livrată în Municipiul Braşov.

HOTĂRÂREA Nr.  52

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea preţului local pentru energia termică livrată în Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 18.554/2014, prin care se motivează şi se susţine aprobarea preţului local pentru energia termică livrată în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 3 din O.G. nr 36/2006, privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, modificată şi completată, precum şi art. 8, alin. 2, lit. d şi art. 40 din Legea nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică;

Ţinând cont de prevederile Deciziei Preşedintelui ANRE nr. 3505 din 27.11.2013 şi a avizului ANRSC nr. 201152 din 21.01.2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea preţurilor locale, reprezentând costurile justificate ale activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare pentru energia termică livrată consumatorilor casnici din Municipiul Braşov, astfel :

- 451.76 lei/Gcal inclusiv TVA,  pentru energia termică livrată din energia termică  cumpărată din sursele Bepco Nord 1, Bepco Metrom şi Bepco Noua;

- 447.73 lei/Gcal inclusiv TVA pentru energia termică livrată din energia termică cumpărată din sursa Bepco Nord 2

- 515.68 lei/Gcal inclusiv TVA pentru energia termică livrată din energia termică produsă în centrale termice.

 

 

Art. 2. Se aprobă actualizarea preţurilor locale, reprezentând costurile justificate ale activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici, din Municipiul Braşov, astfel :

- Preţul local mediu de 239.70 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică cumpărată, transportată, facturată agenţilor economici racordaţi la reţeaua de transport, inclusiv furnizarea (conform calculelor prezentate în anexă).

- Preţul local mediu de 373.44 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică cumpărată, respectiv produsă în centrale termice, transportată şi distribuită, facturată agenţilor economici racordaţi la reţeaua de distribuţie, inclusiv furnizarea (conform calculelor prezentate în anexă).

- Preţul local mediu de 292.31 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică produsă în centrale termice, facturată agenţilor economici racordaţi la gardul centralelor termice, inclusiv furnizarea.

 

 

Art. 3. Preţurile aprobate conform art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre, intră în vigoare şi se aplică începând cu data de 01.02.2014.

 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 472 din 28.09.2013, privind aprobarea preţului local pentru energia termică livrată în Municipiul Braşov.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.