Hotărârea nr. 519/2014

Înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 10 D şi darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

HOTĂRÂREA Nr.  519

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Braşov, a imobilului situat  în Braşov, Calea Bucureşti nr. 10 D şi darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 78.838/2014, privind darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. a imobilului - teren, situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 10 D;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 65.437/2014 şi H.C.L. nr. 72/1998 şi adresa nr. 78.130/2014, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.;

Văzând prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, a Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului în suprafaţă de 1200 m.p. înscris în C.F. nr. 116206 Braşov, nr. top. 6744/2.

 

 

Art. 2. Se aprobă darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. a imobilului - teren, situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 10 D, în suprafaţă de 1200 m.p., înscris în C.F. nr. 116206 Braşov, nr. top. 6744/2.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.