Hotărârea nr. 518/2014

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Borzeşti f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  518

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Borzeşti f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 78.570/2014, privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Borzeşti f.n.;

Având în vedere O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând şi prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 700 din 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului identificat în C.F. nr. 122962 Braşov, nr. cadastral 122962, conform Documentaţiei cadastrale, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., care face parte din prezenta.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.