Hotărârea nr. 517/2014

Aprobarea dezmembrării terenului situat în Braşov, str. Lânii nr. 32.

 

HOTĂRÂREA Nr.  517

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării terenului situat în Braşov, str. Lânii nr. 32;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 78.253/2014, prin care s-a propus aprobarea  dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Lânii nr. 32;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700 din 09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Lânii nr. 32, înscris în C.F. nr. 134645 Braşov, nr. top. (11190/2/a, 11191/a, 11192/a, 11195/a)/7/1, (11190/2/a, 11191/a, 11192/a, 11195/a)/8/1, conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. Funciara S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.