Hotărârea nr. 515/2014

Aprobarea dezmembrării (apartamentare) imobil situat în Braşov, str. Avram Iancu nr. 60.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 515

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării (apartamentare) imobil situat în Braşov, str. Avram Iancu nr. 60;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 79.048/2014, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Avram Iancu nr. 60;

Văzând H.C.L. nr. 241/2005 privind diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil coroborat cu Legea  nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea (apartamentare) imobil situat în Braşov, str. Avram Iancu nr. 60, înscris în C.F. nr. 126555 Braşov, nr. cad. 126555-C1, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Herghelegiu Mircea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.