Hotărârea nr. 514/2014

Vânzarea terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 37, către S.C. AROS S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 514

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 37, către S.C. AROS S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 78.036/2014, privind vânzarea terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 37, către S.C. AROS S.R.L.;

Văzând Raportul de evaluare întocmit de S.C. DANINA STAR S.R.L. şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

               Având în vedere prevederile art. 1650 şi art. 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului în cotă de 1492/678000, aferentă spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 37, identificat în C.F. nr. 112739-C1-U48, către S.C. AROS S.R.L.

 

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 110 Euro/m.p., respectiv 164,12 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.