Hotărârea nr. 513/2014

Modificarea H.C.L. 386 din 2 august 2004, republicată, privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  513

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. 386 din 2 august 2004, republicată, privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local Braşov;

                           

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală  înregistrate cu nr. 77.510/2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 386/2004, republicată, în  sensul înlocuirii reprezentantului Poliţiei Locale Braşov în Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice ce fiinţează la nivelul Consiliului Local Braşov;

Având în vedere că domnul Aldea Nicolae a fost numit în funcţia de director executiv al Poliţiei Locale Braşov în locul domnului Codescu Ciprian;

Văzând prevederile art. 8 din Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, precum şi ale art. 6, alin. 1, lit. g din Legea nr. 155/2010, a Poliţiei Locale;

În conformitate cu avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5  ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 7 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386 din 2 august 2004, republicată, care va avea următorul conţinut:

Art. 2. Componenţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local Braşov va fi următoarea:

Domnul George Scripcaru            - Primarul Municipiului Braşov

Domnul Nicolae Paraschiv            - Secretarul Municipiului Braşov

Domnul Mircea Popa                         - reprezentant al Poliţiei Municipiului Braşov

Domnul Aldea Nicolae                        - reprezentant al Poliţiei Locale

Domnul Iulian Boriceanu            - reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean

  Braşov”.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 386 din 2 august 2004, republicată, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Persoanele nominalizate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  386  din data de  2  august  2004

Republicată conform H.C.L. nr. 928/2006,  H.C.L. nr. 166/2007; H.C.L. nr. 140/2012

şi conform H.C.L. nr.  513  din 26 septembrie 2014

 

 

 

 

Obiect:  înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la  nivelul Consiliului Local Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 2 august 2004;

Analizând raportul de specialitate şi expunerea de motive nr. 33.339  din data de 29 iulie 2004  a Serviciului Secretariat Administrativ din cadrul Direcţiei Administraţie Publică  Locală;

Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 60/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 31/2004;

În  temeiul  art.  38,  lit. g  şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare  a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local Braşov.

 

 

Art. 2. Componenţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local Braşov va fi următoarea:

Domnul George Scripcaru            - Primarul Municipiului Braşov

Domnul Nicolae Paraschiv            - Secretarul Municipiului Braşov

Domnul Mircea Popa             - reprezentant al Poliţiei Municipiului Braşov

Domnul Aldea Nicolae            - reprezentant al Poliţiei Locale

Domnul Iulian Boriceanu            - reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean

  Braşov

 

 

Art. 3. Persoanele nominalizate la art. 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.