Hotărârea nr. 512/2014

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Braşov, str. Romaniţei nr. 22 şi str. Prunului nr. 62, către Fundaţia „Dumbrava Minunată”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  512

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10  ani, a terenurilor situate în Braşov, str. Romaniţei nr. 22 şi str. Prunului nr. 62, către Fundaţia „Dumbrava Minunată”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 78.852/2014, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Braşov, str. Romaniţei nr. 22 şi str. Prunului nr. 62, către Fundaţia „Dumbrava Minunată”;

Văzând adresa Fundaţiei „Dumbrava Minunată”, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 74.182/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Fundaţia „Dumbrava Minunată”, a terenurilor situate în Braşov, str. Romaniţei nr. 22, în suprafaţă de 21.089 m.p., conform C.F. nr. 134900 Braşov, nr. cad. 134900 şi str. Prunului nr. 62, în suprafaţă de 3.589 m.p., conform C.F. nr. 134903 Braşov, nr. cad. nr. topografic 6839/3/2/1/1.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.