Hotărârea nr. 511/2014

Darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului eliberat, de Direcţia de Servicii Sociale, la parterul Creşei nr. 5, din str. Tudor Vladimirescu nr. 33, către Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” nr. 11, Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  511

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului eliberat, de Direcţia de Servicii Sociale, la parterul Creşei nr. 5, din str. Tudor Vladimirescu nr. 33, către Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” nr. 11, Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 78.133/2014, privind darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului eliberat, de Direcţia de Servicii Sociale, la parterul Creşei nr. 5 din str. Tudor Vladimirescu nr. 33, către Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” nr. 11, Braşov;

Văzând adresa nr. 136/2014, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 51.730/2014, a Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” nr. 11 Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă, darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” nr. 11 Braşov, a spaţiului eliberat de Direcţia de Servicii Sociale, la parterul Creşei nr. 5 din str. Tudor Vladimirescu nr. 33.

 

 

Art. 2. Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” nr. 11 Braşov, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” nr. 11 Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.