Hotărârea nr. 510/2014

Darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului (post supraveghere) de la intrarea în curtea Colegiului Tehnic Transilvania, str. Panselelor nr. 23, către Direcţia de Servicii Sociale Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  510

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului (post supraveghere) de la intrarea în curtea Colegiului Tehnic Transilvania,  str. Panselelor nr. 23, către Direcţia de Servicii Sociale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 77.467/2014, privind darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului (post supraveghere) de la intrarea în curtea Colegiului Tehnic Transilvania, str. Panselelor nr. 23, către Direcţia de Servicii Sociale Braşov;

Văzând adresa nr. 25851/2014, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 74819/2014, a Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Direcţia de Servicii Sociale Braşov a spaţiului (post supraveghere) de la intrarea în curtea Colegiului Tehnic Transilvania, str. Panselelor nr. 23.

 

 

Art. 2. Direcţia de Servicii Sociale Braşov, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.