Hotărârea nr. 51/2014

Aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. TETKRON S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.  51

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. TETKRON S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale conducerii S.C. TETKRON S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 18.572/2014, prin care se motivează şi se susţine aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. TETKRON S.R.L;

Ţinând cont de Avizul nr. 201152/21.01.2014 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

Având în vedere art. 8, alin. 2, lit. d şi art. 40 din Legea nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă următoarele preţuri şi tarife pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale termice şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. TETKRON S.R.L :

            - preţul local de 61,32 lei/Gj (256,75 lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale în centralele termice, destinată agenţilor economici;

-  preţul local de 76,04 lei/Gj (318,37 lei/Gcal) inclusiv TVA, pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale în centralele termice, destinată populaţiei.;

-  tariful local de 9,30 lei/Gj (38,94 lei/Gcal) exclusiv TVA, pentru energia termică transportată destinată agenţilor economici;

- tariful local de 11,53 lei/Gj (48,29 lei/Gcal) inclusiv TVA,  pentru energia termică transportată, destinată populaţiei;

- tariful local de 29,51 lei/Gj (123,56 lei/Gcal) exclusiv TVA, pentru energia termică distribuită, destinată agenţilor economici;

- tariful local de 36,59 lei/Gj (153,21 lei/Gcal) inclusiv TVA, pentru energia termică distribuită, destinată populaţiei;

- tariful local de 8,49 lei/Gj (35,56 lei/Gcal) exclusiv TVA, pentru energia termică furnizată, destinată agenţilor economici;

- tariful local de 10,53 lei/GJ (44,09 lei/Gcal) inclusiv TVA, pentru energia termică furnizată, destinată populaţiei.

 

 

Art. 2. Preţurile şi tarifele pentru energia termică livrată de către S.C. TETKRON S.R.L., aprobate conform articolului 1 din prezenta hotărâre, intră în vigoare şi se aplică începând cu data de 01.02.2014.

 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 11.02.2011, privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. TETKRON S.R.L.;

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. TETKRON S.R.L.. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre.