Hotărârea nr. 509/2014

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Bariţiu nr. 26, ap. 4, deţinut de FRUNTEŞ MARIANA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 509

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Bariţiu nr. 26, ap. 4, deţinut de FRUNTEŞ MARIANA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 77.384/2014, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Bariţiu nr. 26, ap. 4, deţinut de FRUNTEŞ MARIANA;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa                              nr. 468/30/02.09.2014, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Bariţiu nr. 26, ap. 4, înscris în C.F. nr. 128465-C1-U1, nr. cad. 128465-C1-U1, deţinut de FRUNTEŞ MARIANA.