Hotărârea nr. 507/2014

Acceptarea donaţiei nr. 551/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de MITRIŢĂ ESAU şi MITRIŢĂ GEORGETA.

 

HOTĂRÂREA Nr.  507

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 551/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum,  donat de MITRIŢĂ ESAU şi MITRIŢĂ GEORGETA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 78.035/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică  nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului MITRIŢĂ ESAU şi a doamnei MITRIŢĂ GEORGETA, autentificată sub nr. 551 din 27 august 2014, de Biroul Individual Notarial Hermeneanu Adriana - Daniela.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 135658 Braşov, nr. top. 10511/2/9/1/5, nr. cad. 714/5, conform ofertei de donaţie nr. 551 din 27 august 2014, a domnului MITRIŢĂ ESAU şi a doamnei MITRIŢĂ GEORGETA, autentificată de Biroul Individual Notarial Hermeneanu Adriana - Daniela.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.