Hotărârea nr. 506/2014

Acceptarea donaţiei nr. 2961/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum donat de CHISĂLIŢĂ BOGDAN - CONSTANTIN şi SECĂREANU ELENA.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 506

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 2961/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum donat de CHISĂLIŢĂ BOGDAN - CONSTANTIN şi SECĂREANU ELENA;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 77.345/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului CHISĂLIŢĂ BOGDAN - CONSTANTIN şi a doamnei SECĂREANU ELENA, autentificată sub nr. 2961 din 25 iulie 2014, de Societatea Profesională Notarială „Autentic”.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 107390 Braşov, nr. top. 177/1/1/1/1/11, conform ofertei de donaţie nr. 2961 din 25 iulie 2014, a domnului CHISĂLIŢĂ BOGDAN - CONSTANTIN şi a doamnei SECĂREANU ELENA, autentificată de Societatea Profesională Notarială „Autentic”.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.