Hotărârea nr. 505/2014

Documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe în Braşov, str. Bronzului nr. 20”, având ca iniţiator pe Mihai Gheorghe şi Mihai Cornelia.

 

HOTĂRÂREA Nr.  505

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe în Braşov, str. Bronzului nr. 20”, având ca iniţiator pe Mihai Gheorghe şi Mihai Cornelia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 79.460/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire imobil locuinţe în Braşov, str. Bronzului nr. 20”, având ca iniţiator pe Mihai Gheorghe şi Mihai Cornelia;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe în Braşov,  str. Bronzului nr. 20” având ca iniţiator pe Mihai Gheorghe şi Mihai Cornelia, întocmită de către S.C. MGM Urban Proiect S.R.L. Braşov.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.