Hotărârea nr. 503/2014

Documentaţia “P.U.D. - Reparaţie capitală, extindere, schimbare de destinaţie din hale în săli de conferinţe, expoziţii, concerte, alimentaţie publică şi hotel, întocmire P.U.D. pentru concesionare teren necesar extinderii, str. 13 Decembrie nr. 96 Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe S.C. Dacia Plant S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 503

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Reparaţie capitală, extindere, schimbare de  destinaţie din hale în săli de conferinţe, expoziţii, concerte, alimentaţie publică şi hotel, întocmire P.U.D. pentru concesionare teren necesar extinderii, str. 13 Decembrie nr. 96 Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe S.C. Dacia Plant S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 79.157/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Reparaţie capitală, extindere, schimbare de destinaţie din hale în săli de conferinţe, expoziţii, concerte, alimentaţie publică şi hotel, întocmire P.U.D. pentru concesionare teren necesar extinderii, str. 13 Decembrie nr. 96 Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe S.C. Dacia Plant S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Reparaţie capitală, extindere, schimbare de destinaţie din hale în săli de conferinţe, expoziţii, concerte, alimentaţie publică şi hotel, întocmire P.U.D. pentru concesionare teren necesar extinderii, str. 13 Decembrie nr. 96, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe S.C. Dacia Plant S.R.L., întocmită de către S.C. MGM Urban Proiect Braşov, arh. urb. Gabriela Micioiu.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.