Hotărârea nr. 502/2014

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Reparaţie capitală, extindere, schimbare de destinaţie din hale în săli de conferinţe, expoziţii, concerte, alimentaţie publică şi hotel, concesionare teren necesar extinderii”, situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96, iniţiat de S.C. DACIA PLANT S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 502

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Reparaţie capitală, extindere, schimbare de destinaţie din hale în săli de conferinţe, expoziţii, concerte, alimentaţie publică şi hotel, concesionare teren necesar extinderii”, situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96, iniţiat de S.C. DACIA PLANT S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 77.378/2014, prin care se solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Reparaţie capitală, extindere, schimbare de destinaţie din hale în săli de conferinţe, expoziţii, concerte, alimentaţie publică şi hotel, concesionare teren necesar extinderii” situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 74.391/2014 înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, C.U. nr. 159/2014, H.C.L. nr. 462/2013;

Ţinând cont de prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI, secţiunea C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011, privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin. 4, lit. e, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu prevederile documentaţiei de urbanism pentru „P.U.D. - Reparaţie capitală, extindere, schimbare de destinaţie din hale în săli de conferinţe, expoziţii, concerte, alimentaţie publică şi hotel, concesionare teren necesar extinderii”, situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96, închiriat prin licitaţie publică de la Statul Român conform H.C.L. nr. 462/2013, identificat prin C.F. nr. 112435 Braşov, nr. cad. 112435, respectiv C.F. nr. 112427 Braşov, nr. cad. 112427, iniţiat de S.C. DACIA PLANT S.R.L., conform Certificatului de Urbanism nr. 159/2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.