Hotărârea nr. 501/2014

Actualizarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată (artere şi sisteme de iluminat public local, cu terenurile aferente).

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  501

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: actualizarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al  Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată (artere şi sisteme de iluminat public local, cu terenurile aferente);

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 79.275/2014, prin care se propune actualizarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată (artere şi sisteme de iluminat public local, cu terenurile aferente);

Având în vedere anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, anexa 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 680/2011, H.C.L. nr. 129/2013, H.G. nr. 150/2013;

Văzând adresa nr. 78257/2014 a Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor;

Ţinând cont de prevederile art. 21, alin. (2) şi pct. 12, al alin. I din anexa la Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea bunurilor din anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podeţele precum şi zonele de protecţie a acestora şi sistemele de iluminat public local cu terenurile aferente), corespunzătoare actualizării poziţiilor nr. 242, 370, 424, 455, 604 şi de la nr. 7383 la nr. 7766 din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

             Art. 2. Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzătoare completării anexei nr. 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu 79 noi poziţii, respectiv cu poziţiile de la nr. 7910 - la nr. 7988, cu bunurile identificate în anexa 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  286  din data de  27  septembrie  1999

Republicată conform H.C.L. 89/2000; 45/2002; 266/2002; 467/2003; 469/2003; 512/2003; 18/2004; 304/2004; 319/2004; 633/2005; 962/2008; 578/2009; 40/2010; 129/2013; 266/2014; 323/2014  şi conform H.C.L. nr.  501 din data de 26 septembrie  2014

 

 

 

Obiect: însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1999;

Analizând Referatul nr. 13.842/1999 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; anexele nr. 3 şi 4 din H.G. nr. 548/1999 privind normele tehnice de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public; H.C.L. nr. 241/1999;

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 69/1991, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic. Se însuşeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, identificate până la data acestei hotărâri, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.