Hotărârea nr. 500/2014

Completarea listei bunurilor cuprinse în anexa la contractul de concesiune nr. 254/2006, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  500

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: completarea listei bunurilor cuprinse în anexa la contractul de concesiune nr. 254/2006, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 77.863/ 2014, privind completarea listei bunurilor cuprinse în anexa la contractul de concesiune nr. 254/2006 încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L.;

Având în vedere adresa nr. 3298 din 16.09.2014 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 77.483/2014 a S.C. Tetkron S.R.L.;

Luând în considerare prevederile art. 1, lit. q din Decizia nr. 27 din 3.04.2014, a Camerei de Conturi a Judeţului Braşov la S.C. Tetkron S.R.L., prin care "q) Conducerea executivă va iniţia demersurile necesare pe lângă UATM Braşov pentru intrarea în legalitate în ceea ce priveşte bunurile din proprietatea publică a acesteia, în sensul corectării consecinţelor generate de art. 2 din H.C.L.  nr. 123/2002, precum şi transmiterea în concesiunea S.C. Tetkron S.R.L. a bunurilor aparţinând domeniului public al UATM Braşov, în speţă  "Instalaţii tehnologice din staţia pompe termoficare";

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5 şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă completarea listei bunurilor cuprinse în anexa la contractul de concesiune  nr. 254/2006 încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L., în sensul includerii ca bun concesionat, a imobilului, cu instalaţiile aferente „platformă tehnologică, rezervoare, staţie pompe termoficare, zona conducte, bazin omogenizare, staţie pompe, căi acces” situat în Braşov, str. Timiş - Triaj nr. 6, judeţul Braşov, înscris în C.F. nr. 100180 Sânpetru, la A1 sub nr. top. 2255/4/20 - teren în suprafaţă de 10.353 m.p. şi la A1.1. sub nr. top. 2255/4/20 cu nr. cad C1. în valoare totală de 7100153,64 lei (4982953,64 lei valoarea instalaţiilor tehnologice din staţia pompe termoficare şi 2117200 lei valoarea construcţiilor şi a terenului aferent) conform actului notarial nr. 2426 din 11.09.2009.

 

Art. 2. Imobilul precizat la art. 1 va face obiectul procesului verbal de predare primire încheiat între părţile contractante.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.