Hotărârea nr. 5/2014

Aprobarea cotizaţiei către Asociaţia Municipiilor din România.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  5

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea cotizaţiei către Asociaţia Municipiilor din România;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate sub nr. 830 din 8 ianuarie 2014, prin care se propune aprobarea cotizaţiei către Asociaţia Municipiilor din România;

Având în vedere prevederile art. 35, pct. 6 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 46, alin. 1, lit. a din O.G nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată;

Văzând Hotărârea Adunării Generale nr. 127 din 29.06.2007 şi art. 11, lit. e din Statutul Asociaţiei Municipiilor din România;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 188/2005, privind plata cotizaţiilor restante pe anii 2003 şi 2004 către Asociaţia Municipiilor din România;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă plata cotizaţiei anuale în sumă de 0,30 lei/locuitor/an către Asociaţia Municipiilor din România, datorată de Municipiul Braşov în calitate de membru al acestei asociaţii.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.