Hotărârea nr. 499/2014

Asigurarea transportului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  499

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: asigurarea transportului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 77.628/2014, prin care se propune reglementarea transportului pentru desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 370/2004, republicată, pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile H.G. nr. 520/2014, privind stabilirea datei alegerilor, H.G. nr. 521/2014 privind aprobarea Programului Calendaristic, H.G. nr. 705/2014 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi H.G. nr. 706/2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;

Constatând necesitatea reglementării unitare a modalităţii de efectuare a transportului precum şi luarea în considerare a disponibilităţilor de transport de care dispune Consiliul Local Braşov prin instituţiile şi societăţile de sub autoritatea sa;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014, instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local Braşov vor pune la dispoziţia Primăriei Municipiului Braşov toate autoturismele din dotare aflate în stare de funcţionare.

             Prin instituţii publice, regii autonome şi societăţi comerciale de sub autoritatea Consiliului Local, în accepţiunea prezentei hotărâri se înţelege: S.C. Rial S.R.L., S.C. CET Braşov S.A., S.C. Tetkron S.R.L., R.A.T. Braşov, Serviciul Administrare Pieţe, Direcţia Fiscală Braşov, Serviciul Public de Administrare Creşe, Serviciul pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Braşov, Direcţia de Servicii Sociale, Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, Centrul pentru Persoane Fără Adăpost, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt, Poliţia Locală Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Braşov.

 

Art. 2. Directorii generali ai instituţiilor publice, regiilor autonome şi societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov sunt responsabili pentru punerea mijloacelor auto la dispoziţia Primăriei Municipiului Braşov, asigurarea carburantului necesar funcţionării acestora şi asigurarea conducătorilor auto pe toată perioada solicitată.

La dispoziţia instituţiilor publice şi societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov vor rămâne numai acele mijloace de transport strict necesare desfăşurării activităţii proprii şi care vor fi reflectate separat în situaţia ce va fi comunicată Primăriei Municipiului Braşov.

 

  

Art. 3. Până la data de 15.10.2014, conducătorii instituţiilor publice, regiilor autonome şi societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov vor comunica Primăriei Municipiului Braşov prin Secretariatul Tehnic şi Dispeceratul Tehnic, în scris şi sub semnătură numărul de autoturisme puse la dispoziţie, marca, numărul de înmatriculare, numele şi prenumele conducătorului auto, locul de staţionare al autoturismului, precum şi modalităţile de apelare şi comunicare.

 

 

Art. 4. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014, R.A.T. Braşov va asigura şi un minim de 20 de autobuze care vor fi puse la dispoziţia Primăriei Municipiului Braşov şi pentru care se va asigura carburantul necesar şi conducătorii auto aferenţi acestor mijloace de transport.

Directorul general al R.A.T. Braşov va asigura serviciul de permanenţă pentru coordonarea acestor mijloace de transport şi va comunica Primăriei Municipiului Braşov responsabilul cu coordonarea acestora şi mijloacele de comunicare ce vor fi folosite.

 

 

Art. 5. Cheltuielile aferente asigurării transportului pentru acţiunea specificată, se vor deconta de către Instituţia Prefectului a Judeţului Braşov, din bugetul propriu al Primăriei Municipiului Braşov precum şi din bugetul propriu al instituţiilor publice, după caz.

           Instituţiile publice implicate în procesul de organizare şi desfăşurare al alegerilor, conform cadrului legal, pot suplimenta consumul lunar de carburanţi cu 50 % faţă de normativele în vigoare în perioada septembrie - noiembrie 2014.

În cazul în care fondurile alocate prin buget instituţiei publice, nu acoperă necesarul, aceasta va face demersurile pentru redistribuirea creditelor bugetare în cadrul bugetului aprobat.

 

 

Art. 6. Instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov vor asigura un responsabil care va ţine legătura cu Secretariatul Tehnic şi Dispeceratul Tehnic din Primăria Municipiului Braşov.

             Directorii generali ai societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov vor comunica în scris compartimentelor de mai sus numele, prenumele şi numerele de telefon ale acestora.

 

 

             Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, regiile autonome, instituţiile publice şi societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov, nominalizate la art. 1, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.