Hotărârea nr. 498/2014

Modificarea H.C.L. nr. 205/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 498

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 205/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, înregistrate cu nr. 78.845/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 205/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi a Statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, conform prevederilor Deciziei  nr. 55/2014 a Curţii Constituţionale;

Având în vedere O.G.R. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legea nr. 273/2006, privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea                   nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată;

Văzând şi prevederile Deciziei nr. 55/2014, referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2013;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, în sensul înfiinţării Compartimentului Contabil cu un post, în subordinea Directorului.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, în sensul transformării funcţiei de execuţie de Economist în funcţie de conducere de Contabil Şef.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 205 din 31 mai 2013, privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii ”Arlechino” Braşov, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 31 mai 2013, astfel cum a fost modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  205  din data de  31  mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 306/2013 şi conform

H.C.L. nr. 498 din data de 26 septembrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii  “Arlechino” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, înregistrate cu nr. 35.757/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată; ale O.G.R.  nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 353/2007; ale Legii-Cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; ale Legii nr. 283/2011, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Teatrului pentru Copii “Arlechino Braşov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Teatrului pentru Copii “Arlechino Braşov, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.