Hotărârea nr. 497/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  497

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Filarmonicii Braşov, înregistrate cu  nr. 78.392/2014, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi a Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov, conform dispoziţiilor Deciziei nr. 55/2014 a Curţii Constituţionale cu referire la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2013;

Văzând dispozitivul Deciziei nr. 55/2014 a Curţii Constituţionale, potrivit căreia a fost admisă obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi s-a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, sunt neconstituţionale; Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 din Legea - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 4, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Filarmonicii Braşov, în sensul desfiinţării Serviciului Contabilitate - Juridic - Resurse Umane şi al reconstituirii Compartimentului Financiar/Contabilitate cu un post de conducere de Contabil Şef şi 5 posturi de execuţie şi al Compartimentului Juridic/Resurse Umane cu două posturi de execuţie, acesta trecând în subordinea Directorului general/Managerului.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii Braşov după cum urmează:

a) se transformă postul de Şef serviciu de la Serviciul Contabilitate/Juridic/Resurse Umane (desfiinţat), în post de Contabil Şef;

            b) se reînfiinţează la Compartimentul Orchestră un număr de 7 posturi vacante de Artişti instrumentişti, din care unul de nivel S I A şi 5 de nivel S II şi unul de nivel MD.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 204 din 31 mai 2013, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 31 mai 2013, astfel cum a fost modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  204  din data de  31  mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 305/2013; H.C.L. nr. 543/2013; H.C.L. nr. 66/2014; H.C.L. nr. 172/2014 şi

conform H.C.L. nr. 497 din 26 septembrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Filarmonicii Braşov, înregistrate cu nr. 35.763/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale (actualizată); Legii nr. 53/2003, Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6 din Legea - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; art. 4, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legii nr. 283/2011, privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

            Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Filarmonicii Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Filarmonicii Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.