Hotărârea nr. 496/2014

Modificarea H.C.L. nr. 203/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 496

din data de  26  septembrie  2014

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 203/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Operei Braşov, înregistrate cu nr. 78.901/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 203/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov;

             Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 31.01.2007 (actualizată) - privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic aprobată prin Legea nr. 353 din 17.12.2007; Legii nr. 353 din 17.12.2007 (actualizată) - lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic; Legii nr. 284 din 28.12.2010 (actualizată) - Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; Legii nr. 283/14.12.2011 (actualizată) – lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 103 din 14.11.2013 - ordonanţa de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 107 din 11.12.2013 - ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri bugetare; Hotărârea Guvernului nr. 871 din 14.11.2013 - hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; Legea nr. 92 din 01.07.2014 - legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Operei Braşov aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 31 mai 2013, republicată, după cum urmează:

1. revenirea la funcţia de contabil şef prin transformarea funcţiei de şef serviciu în funcţia de contabil şef.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Operei Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 31 mai 2013, republicată, după cum urmează:

1. se transformă funcţia de şef serviciu cu studii superioare în funcţia de contabil şef cu studii superioare GRADUL II - clasa 88 (poziţia nr. 132 din statul de funcţii).

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 203 din 31 mai 2013, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 203 din data de  31  mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 304 din 15 iulie 2013; H.C.L. nr. 65/2014 şi

conform H.C.L. nr. 496 din data de 26 septembrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Operei Braşov, înregistrate cu nr. 35.774/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţei Guvernului nr. 21/31.01.2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic aprobată prin Legea nr. 353/17.12.2007; Legii nr. 353/17.12.2007, lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic; Legii nr. 284/28.12.2010, Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; Legii nr. 283/14.12.2011, lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19/16.05.2012, privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale; Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/12.12.2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d , alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Operei Braşov, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Operei Braşov, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.