Hotărârea nr. 493/2014

Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2015.

HOTĂRÂREA Nr. 493

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, înregistrate cu nr. 78.015/2014, prin care s-a propus aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2015;

Având în vedere prevederile art. 23, alin. (2), lit. b şi alin. (4) ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând şi prevederile Ordinului A.N.F.P. nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, precum şi art. 7, art. 17, alin. (1) şi ale art. 125 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov aflat în subordinea Consiliului Local Braşov pe anul 2015, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.