Hotărârea nr. 492/2014

Aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Poliţiei Locale Braşov pentru anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  492

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Poliţiei Locale Braşov pentru anul 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 77.408/2014, prin care s-a propus aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Braşov, pentru anul 2015;

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, precum şi ale H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată prin H.G. nr. 1173/2008;

Văzând şi prevederile art. 11, alin. (1) din Ordinul nr. 7660/2006, potrivit cărora până la data de 15 octombrie a fiecărui an consiliul local, va aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, republicată,   

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Braşov pentru anul 2015, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.