Hotărârea nr. 491/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 190/2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  491

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 190/2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 78.531/2014, prin care s-a propus modificarea Regulamentului de acordare a serviciilor de asistenţă socială furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sf. Nicolae” şi a anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din acesta;

Având în vedere H.C.L. nr. 67 din 28.02.2013 prin care a fost înfiinţat “Centrul de îngrijire socio-medicală Sfântul Nicolae” ca serviciu în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.C.L. nr. 95 din 29.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată, O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din 31 mai 2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae” conform anexelor 1, 2 şi 3, părţi integrante din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 31 mai 2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae” astfel modificată şi completată se va republica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 190  din data de  31 mai 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 533/2013 şi conform H.C.L. nr. 491 din

26 septembrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale  furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sfântul Nicolae”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 38.321/2013, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor de asistenţă socială furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sfântul Nicolae” şi a anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din acesta;

Având în vedere H.C.L. nr. 67 din 28.02.2013, prin care a fost înfiinţat “Centrul de îngrijire socio-medicală Sfântul Nicolae” ca serviciu în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.C.L. nr. 95 din 29.03.2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.G. nr. 23/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, H.G. nr. 539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003, privind serviciile sociale, actualizată, Legea nr. 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, actualizată, O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, actualizată;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a serviciilor socio-medicale de asistenţă socială furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sfântul Nicolae”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.