Hotărârea nr. 490/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 95/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  490

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 95/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 78.997/2014, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 95/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3 şi alin. 5 din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenţei sociale, art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială cuprinsă în H.G. nr. 90/2003 cu modificările şi completările ulterioare, art. 2, art. 3, art. 7 şi art. 8 din H.G. nr. 539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12, alin. 1 şi art. 50 ^2 alin. 1, alin. 2 şi alin. 4 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 67/2013, privind înfiinţarea Centrului de îngrijire socio-medicală Sfântul Nicolae, republicat prin H.C.L. nr. 98/2013, H.C.L. nr. 190/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală Sfântul Nicolae, H.C.L. nr. 407/2013 privind înfiinţarea Centrului de îngrijire  temporară de tip „Respiro”, H.C.L. nr. 534/2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, H.C.L. nr. 142/2014, privind darea în folosinţă a corpului A din cadrul Colegiului Tehnic „Transilvania” către Direcţia de Servicii Sociale, H.C.L. nr. 94/2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, republicată prin H.C.L. nr. 291/2014 şi H.C.L. nr. 95/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95 din 29 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 29 martie 2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  95 din data de  29 martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 490 din 26 septembrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 21.097/2013, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3 şi alin. 5 din Legea nr. 292 din 20.12.2011, a asistenţei sociale; Adresa nr. 153852/2012, de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială cuprinsă în H.G. nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare; art. 2, art. 3, art. 7 şi art. 8 din H.G. nr. 539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare; art. 12, alin. 1 şi art. 50 ^2 alin. 1, alin. 2 şi alin. 4 din O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; H.C.L. nr. 67/2013, privind înfiinţarea Centrului de îngrijire socio-medicală „Sfântul Nicolae” din Braşov şi H.C.L. nr. 644 din 28.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Începând cu data prezentei prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 644 din 28 octombrie 2011, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.