Hotărârea nr. 489/2014

Modificarea H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  489

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 78.992/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3, alin. 5 din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenţei sociale, art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 la H.G. nr. 90/2003 cu modificările şi completările ulterioare, art. 64, alin. 2, art. 65, alin. 1 şi alin. 2, art. 91, alin. 2, lit. a şi art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 din O.U.G. nr. 103 din 14.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice cu modificările şi completările ulterioare, art. XVI, alin. 2 din Cartea II Titlul I din Legea nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, în cadrul căreia Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară trece din subordinea Serviciului Asistenţă Comunitară în subordinea Serviciului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ.

 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 94 din 29 martie 2013, republicată, după cum urmează:

a. În cadrul Centrului de îngrijire temporară:

- Un post contractual vacant de asistent medical S debutant se transformă în post contractual de asistent medical PL debutant.

- Un post contractual vacant de asistent medical S debutant se transformă în post contractual de asistent medical PL principal.

- Un post contractual vacant de asistent medical S principal se transformă în post contractual de asistent medical PL principal.

- Un post contractual vacant de îngrijitor la domiciliu de la Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice se transformă într-un post contractual de asistent medical S debutant şi se mută în cadrul Centrului de îngrijire temporară.

b. În cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sfântul Nicolae” un post contractual de asistent social S principal se transformă în post contractual de asistent social S debutant.

c. În cadrul Serviciului Protecţia Socială a Copilului şi Familiei:

- Un post contractual vacant de inspector de specialitate SIA se transformă într-un post contractual de referent MIA.

- Un post contractual vacant de inspector de specialitate SIA se transformă într-un post contractual de psiholog S. 

- Un post contractual vacant de asistent social S principal se transformă într-un post contractual de asistent social S.

- O funcţie publică de inspector principal se transformă în funcţie publică de inspector asistent.

- O funcţie publică de inspector asistent se transformă în funcţie publică de inspector debutant.

d. În cadrul Serviciului Administrativ, Sănătate şi Securitate în Muncă, PSI:

- Două posturi vacante contractuale de referent MIA se transformă în posturi contractuale de muncitor II.

- Un post contractual de inspector de specialitate SIA de la Serviciul Administrativ, Sănătate şi Securitate în Muncă, PSI se mută în cadrul Serviciului Evaluare, Monitorizare, Informatic.

e. O funcţie publică vacantă de inspector principal se mută de la Serviciul Evaluare, Monitorizare, Informatic la Serviciul Resurse umane.

f. Un post contractual de inspector de specialitate SII de la Serviciul Evaluare, Monitorizare, Informatic se mută în cadrul Serviciului Juridic, Relaţii publice, Achiziţii, Contractare servicii sociale.

g. În cadrul Serviciului Juridic, Relaţii publice, Achiziţii, Contractare servicii sociale:

- Un post vacant contractual de inspector de specialitate SI se transformă în post contractual de inspector de specialitate SIA.

- O funcţie publică de inspector principal se transformă în funcţie publică de inspector asistent.

h. În cadrul Serviciului Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice un post vacant contractual de kinetoterapeut S se transformă în post contractual de kinetoterapeut S debutant.

i. În cadrul Serviciului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ:

- Un post contractual de referent MIA se transformă într-un post contractual de inspector de specialitate SI.

- Un post contractual de soră medicală M principal se transformă într-un post contractual de inspector S debutant.

j. De la Serviciul Protecţia Socială a Copilului şi Familiei se mută definitiv în cadrul Serviciului Prestaţii Sociale, cu acordul titularilor, următoarele funcţii publice: o funcţie publică de inspector superior, o funcţie publică de consilier principal, o funcţie publică de inspector principal, o funcţie publică de inspector asistent şi o funcţie publică de referent superior.

 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 94 din 29 martie 2013, rămân neschimbate.

 

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 29 martie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  94 din data de  29 martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 538/2013; H.C.L. nr. 170/2014; H.C.L. nr. 291/2014

şi conform H.C.L. nr.  489 din data de 26 septembrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 21.159/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3, alin. 5 şi art. 125 din Legea nr. 292 din 20.12.2011, a asistenţei sociale; Adresa nr. 153852/2012, de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 a H.G. nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare; art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; art. 41, alin. 2 şi alin. 3 din H.G. nr. 286/2011, art. 64, alin. 2, art. 65, alin. 1 şi alin. 2, art. 68, alin. 1 şi alin. 2, art. 107, alin. 2, lit. a şi art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H.C.L. nr. 67/2013, privind înfiinţarea Centrului de îngrijire socio-medicală „Sfântul Nicolae” din Braşov,  art. XVI, alin. 2 din Cartea II Titlul I din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.