Hotărârea nr. 488/2014

Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Servicii Sociale Braşov pentru anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  488

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Servicii Sociale Braşov pentru anul 2015;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 78.415/2014, prin care s-a propus aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pentru anul 2015;

Având în vedere art. 23, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5, alin. 1, art. 6 şi art. 11 din Anexa 1 la Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă planul de ocupare a funcţiilor publice ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov pentru anul 2015, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.