Hotărârea nr. 487/2014

Aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2015 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

 

HOTĂRÂREA Nr.  487

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2015 de la  bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 78.548/2014, prin care s-a propus aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2015 de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale art. 2 şi art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 138 din Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă liniile prioritare pentru subvenţionarea în anul 2015 de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi oferă servicii sociale populaţiei cu domiciliul în municipiul Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.