Hotărârea nr. 486/2014

Planul de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, pentru anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 486

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: Planul de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, pentru anul 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 77.380/2014, prin care se propune aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov pentru anul 2015;

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 10 - 13 din Ordinul                  nr. 7660/2006, al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, precum şi ale H.G.             nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată prin H.G. nr. 1173/2008;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.